Bejelentés


ÉMOP-4.1.1-A/12-2013-0112

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

 

Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése c. komponenséhez
(http://palyazat.gov.hu//doc/3620)

Támogatás célja és háttere
Alapvető célja:

A konstrukció célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú felnőtt háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi és védőnői, iskola-egészségügyi rendelő, valamint önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. A Semmelweis Tervben megfogalmazott célkitűzések értelmében a járóbetegszakellátóknak, mint a betegút szervezés kistérségi központjainak kiemelt szerep jut az ellátórendszer struktúra-átalakításában. A járóbeteg-szakellátás lehet az első olyan szint, ahol a szükséges diagnosztikai háttér mellett definitív ellátás történik, ezért ösztönözni szükséges a fekvőbeteg ellátást kiváltó, járóbeteg szolgáltatások részarányának fejlesztését. Az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. Jelen konstrukció olyan egészségügyi szolgáltatások (alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátók) fejlesztését célozza, melyre vonatkozóan a szolgáltató működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik. Jelen Felhívás keretében kapacitásbővítést eredményező fejlesztés kizárólag csak a „B” komponensben és az „A” komponens esetében a Nyugat-dunántúli régióban támogatható. Jelen felhívás keretében két komponensre („A” és „B”) nyújtható be pályázat. Az „A” komponens két részcélra irányuló fejlesztési elképzelést tartalmaz. Az „A” komponens 1. részcél keretében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. (a továbbiakban: Eütv.) bekezdésében nevesített egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, míg a 2. részcél keretében és egészségházak fejlesztése támogatható. Nyugat-dunántúli régió esetében kizárólag az „A” komponens 2. részcéljára (egészségközpontok és egészségházak fejlesztése) nyújtható be pályázat. A „B” komponens keretében önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg szakrendelők (alap - ill. emeltszint ű ) fejlesztése támogatható, jelen pályázati felhívásban megfogalmazott kötöttségek mentén.
Átfogó célok „A” komponens esetében:
- Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése; · Az adott szolgáltató szinten lehetséges definitív (végleges) és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek (épület, gép-eszköz, IT) kialakítása, szolgáltatói együttműködések fokozása és ellátásszervezés folyamatos biztosítása; · Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.

„A” komponens - 1. Részcél; alapellátás fejlesztése

A helyi önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségének, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosítása tekintetében a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatok azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak, a megfelelő feltételrendszerek, valamint hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása mellett definitív ellátások nyújtására képesek. Ezen alapellátási szolgálatok hatékony működésükkel nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek optimalizálni, hanem területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is, jelen kiírás keretében így átfogó cél: · A helyi önkormányzat egyes főbb alapellátási szolgálatainak (háziorvosi, fogorvosi szolgálat, központi alapellátási ügyelet, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) helyet adó, a pályázó tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanok infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése, vonzóvá tétele infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazása, a megújuló energiaforrások használata); · Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében; · Közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és a betegellátás progresszív szintjei közötti modern infokommunikációs rendszerbe való kapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése; · Az alapellátás – háziorvosi, fogorvosi szolgálat – minőségének javítása, a „családorvosi szerepkör” megerősítése.
„A” komponens - 2. Részcél: egészségházak fejlesztése:
Az „A” komponens 2. részcélja tekintetében átfogó cél, mindazon szükséglet alapú egészségügyi ellátással kapcsolatos fejlesztések megvalósítása, melyek az alapellátással egy épületben, egészségház, egészségközpont keretében - jelen felhívásban meghatározott – kötelező és opcionális szolgáltatási elemekkel kiegészítve, egymásra épülve biztosítják a településen jelentkező igények kielégítését, így jelen kiírás keretében így átfogó cél:

· Lakosság-közeli, fenntartható egészségházak, egészségközpontok kialakítása az egészségügyi alapellátásnak ill. a hozzá kapcsolódó kötelező és kiegészítő funkciók egy épületben történő integrálása, fejlesztése a racionális működés érdekében.

· Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférésének érdekében.

· Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető, a településen már működő járóbeteg-szakellátás vagy mozgó szakorvosi szolgálat integrálásaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!